Nước nguồn thiêng liêng - Luân Xa 2 / Divine Water of the Source - Chakra 2.

5.0
Brazilian English French Italian Portuguese Russian Spanish Vietnamese Norwegian

Nước nguồn thiêng liêng - Luân Xa 2 .
Bạn có đang tìm kiếm cách tiếp cận NƯỚC tỉnh thức? Bạn có đang thắc mắc làm thế nào để đạt được hiệu quả cao của NƯỚC khi Thanh lọc? Bạn có đang tận hưởng NƯỚC một cách trọn vẹn?
Đó là những câu hỏi chung cho tất cả những học viên Huesa hiện giờ và cá nhân con cũng đã, đang đặt những câu hỏi tương tự cho chính mình. Chương trình này được tạo ra dựa trên những thể nghiệm THẬT của cá nhân con trong những năm tháng tu học vừa qua. Để như là lời nguyện cho sự đóng góp và phụng sự của mình khi đã đi qua được phần nào đó trên con đường tiến hóa. Và không có sách vở hay kiến thức khoa học 3D nào có so sánh được với những trải nghiệm xương máu này.
Có thể mọi người đang là học viên trong lớp 8M và đang trong quá trình tiến tới những ngôi đền cao hơn 6, 7. Nhưng nếu không trụ vững ở ba ngôi đền dưới thì chúng ta sẽ không thể đi tới Giác Ngộ. Mà NƯỚC lại là một trong những nguyên tố không thể thiếu cho con đường này đặc biệt là cân bằng Luân xa 2 và mở cánh cửa bước vào ngôi Đền thứ 2.
Vậy mọi người có sẵn sàng kết nối và thảo luận cùng với con để chúng ta cùng tìm một cách tiếp cận/ sử dụng NƯỚC một cách phù hợp nhất cho riêng mình. Nếu có hãy tham dự vào chương trình iMP này để cùng cộng hưởng năng lượng và cùng nhau chúng ta đón nhận sự chữa lành từ Sữa nguồn của Mẹ Đất.
Nội dung chính:
1. Kết nối với những dòng nước linh thiêng (Mount Warning - Úc, Bosnia, Ngũ đại hồ - Bắc Mỹ ...)
2. Tiếp cận - ứng dụng nước.
3. Nước - Luân xa 2.
----------------------------------
Divine Water of the Source - Chakra 2.
Are you looking for a more conscious way to treat WATER? Are you wondering how to achieve the high efficiency of WATER in Purification? Are you enjoying WATER to the fullest?
Those are common questions for all current Huesa practitioners and I personally have been asking similar questions to myself. This program is created based on my own TRUE experiences in the past years of studying. This is what I want to share, to contribute and serve after a while walking on the evolutionary path. And no book or 3D scientific knowledge can compare to these precious experiences.
Maybe some of you are students in the 8M course and are in the process of progressing to the higher temples of 6 and 7. But if we don't stand firmly in the lower three temples, we will not be able to reach Enlightenment. And WATER is one of the indispensable elements for this path, especially for balancing Chakra 2 and opening the door to the 2nd Temple.
So are you ready to connect and share with me, so that we can find a way to approach/use WATER in the most suitable way for ourselves? If yes, please join this iMP program to resonate with energy, and together we can receive healing from Divine Mother Earth's Milk.
Main content:
1. Connect with Divine waters (Mount Warning - Australia, Bosnia, the Great Lakes of North America...)
2. Water application.
3. Water - Chakra 2.


Reviews (2)

Hanah Hanh Nguyen

Oct. 4, 2021, 2 p.m.

Những chia sẻ từ sâu thẳm của Khánh Linh làm mình thật cảm động.. You touched my Soul. I thank you 💜🙏🏽🔆🔆

Nguyễn Thị Trang Nhung

Oct. 4, 2021, 10:05 a.m.

good

Local Time

02 Oct 2021 (20:00 PM - 00:00 AM)

371/444 attended

This event was completed


KHANH LINH NGUYEN

Biết tới Huesa khi đang là một người trẻ. Con đã được học hỏi và thể nghiệm những bài học hay vai diễn trong bộ phim cuộc đời mình theo cách "an toàn" mà ơn phước con nhận được từ năng lượng nguồn cội.
Có thể con chưa hoàn hảo nhưng mỗi phút giây mà con còn được hiện diện trong thể xác này thì con luôn luôn hướng tới chân, thiện, mỹ - phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.
Ai cũng sẽ có những bóng tối, góc khuất muốn cất kín lại nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ hay coi điều đó như là một thể nghiệm (hay một bài học chưa mấy dễ dàng). Con nguyện là chiến sỹ ánh sáng để không chỉ con được chữa lành mà còn sự vật - sự việc xung quanh con cũng vậy. Và iMP là môi trường lý tưởng để con được đóng góp, phụng sự theo đúng nguyện ước của mình.
I thank you.
I love you.
-----------------
Got to know Huesa as a young person, I have learned and experienced different lessons and roles in the movie of my life in a "safe" way with so many blessings received from the Source.
I may not be perfect, but every second that I am present in this body, I always aim for truth, goodness, beauty - the best version of myself.
Everyone has certain shadows and hidden corners that they want to hide, but not everyone is willing to share or consider them as experiences (or just lessons in life). I vow to be a lightworker so that not only I can be healed, but I can also be the one who heals everyone and everything around me. And iMP is an ideal environment for me to contribute and serve as I wish.
I thank you.
I love you.