TRỞ VỀ NGUỒN CỘI PHẦN II - BACK TO OUR SOURCE (part II)

5.0
Brazilian English French Hungarian Italian Vietnamese

- IMP lần này là phần tiếp theo của IMP lần 1(Quá trình hình thành trái đất linh thiêng)
- Ở phần 1 chúng ta đã biết chúng ta là ai? Chúng ta từ đâu xuống tới quả địa cầu này.
- Vậy hành trình của chúng ta trong kiếp sống này là gì?
- Những phương tiện Cô đã trang bị chúng ta trong chuyến hành trình màu nhiệm này như thế nào?
---
- This iMP is the following part of my first iMP - “ The Formation of our divine Mother Earth”.
- In the last iMP, we have shared information on who we are and where we come from.
- So, what is our journey in this lifetime?
- What are the tools that Co has prepared for us on this miraculous journey? Let’s find out!


Reviews (1)

Ala Karenik

Nov. 18, 2021, 3:36 a.m.

Gratidão pela partilha da sua sabedoria divina!

Local Time

16 Nov 2021 (19:00 PM - 20:30 PM)

153/3000 attended

This event was completed


Trịnh Thanh Sơn

Khi xưa đi bắt Huesa
Ai ngờ lại được Huesa bắt mình
Ôi chao! Ơn phước quá chừng
Nhờ vậy con đã biết mình là ai.