HÀNH TRÌNH CHUYỂN HÓA - TRANSFORMATION JOURNEY

Bosnian-Serbian Brazilian English French Hungarian Russian Vietnamese Bulgarian

xin kính chào đại gia đình linh hồn thân yêu!!!
- Tất cả chúng ta đang cùng nhau sống trong một thời điểm rất đặc biệt của quả địa cầu - thời điểm chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, thời điểm của sự thay đổi và chuyển hóa lượng tử. Và mình tin rằng những ai đang đọc những chia sẻ này của mình cũng đang đi trên hành trình chuyển hóa riêng.
- Trong IMP này, mình muốn chia sẻ với các bạn về những trải nghiệm, những chuyển hóa sau khi mình được học Huesa, cũng như lắng nghe những chia sẻ từ tất cả các bạn. Mình tin rằng bằng việc chia sẻ những bài học cuộc đời với tình yêu thương và không phán xét, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ năng lượng và tiến nhanh hơn trên hành trình tâm linh của mình. Mình rất mong muốn được chia sẻ và học hỏi cùng các bạn. Cảm ơn Cô, cảm ơn các bạn rất nhiều…
------**------------
Hello dear soul family!!!
- We are all living together in a very special moment on the Planet Earth - a time of transition between the old and the new, a time of quantum change and transformation. And I believe that those who are reading these posts of mine are also on their own journey of transformation.
- In this IMP, I want to share with you my experiences and transformations after I learned Huesa, as well as listen to the sharing from all of you. I believe that by sharing life lessons with love and without judgment, we will share energy together and help each other to move faster on our spiritual journey. I look forward to sharing and learning with you. Thank you Co, thank you vey much everyone…:)))))

Local Time

18 Nov 2021 (19:00 PM - 20:30 PM)

113/1111 attended

This event was completed


Thái Thị Khánh Linh

Hello!!! mình là Linh nè!! chào cả nhà!!