Kids' Wonderland

This is the page of a group of people who want to contribute their efforts in sharing knowledge for everyone who cares, especially for the little ones, in our Huesa way, with so much love, compassion, joy... . We hope all participants to feel special moments with joy and happiness when participating in each program that we have chosen to put up here.

Children are not a desolate land where to bring light; they are the light; each child has/is its own light: adults’ first task and main attention is not to extinguish it
(Giusi Quarenghi)

^_^---_-------_-----^Δ^
Đây là trang của một nhóm những người mong muốn đóng góp công sức trong việc chia sẻ kiến thức cho mọi người quan tâm ( đặc biệt cho các bạn nhỏ) theo cách Huesa (tình yêu thương, lòng từ bi, vui vẻ...) . Chúng tôi mong muốn người tham gia đều cảm nhận được những khoảnh khắc đặc biệt với niềm vui và hạnh phúc khi tham dự vào mỗi chương trình mà chúng tôi đã lựa chọn để đưa lên đây.
Trẻ em không phải là một vùng đất hoang vắng, nơi cần mang lại ánh sáng; chúng là ánh sáng; mỗi đứa trẻ đều có / là ánh sáng riêng: nhiệm vụ đầu tiên của người lớn và sự chú ý chính của người lớn là không dập tắt nó
(Giusi Quarenghi)

Kids' Wonderland’s upcoming events

There are no upcomming events yet.

Kids' Wonderland’s past events

There are no ended events yet.

Kids' Wonderland’s recent reviews

There are no recent reviews yet.